Ние съчетаваме научното познание и клинични умения, за да постигнем най-доброто възможно решение на проблемите на клиенти ни. Говорната и езикова терапия е една все по-развиваща се професия на кръстопътя на чистата и приложна наука. Следователно в хода на промяната, която съпътства тази професия, тези указания могат да бъдат ревизирани и променени.

Катерина Щерева

е Член на Световната асоциация по логопедия и фониатрия. С над 20 години опит, научни трудове и публикации

Виж повече

Професионален профил на говорния и езиков терапевт (логопед)
Европейска асоциация на логопедите (CPLOL)

Лондон, 7 октомври 1990 г.; Кьолн, 20 февруари 1994 г.; Лисабон, 1 май 1997 г.

Дефиниция за говорен и езиков терапевт (логопед)

Говорният и езиков терапевт е професионално отговорен за превенцията, оценката, лечението и научното изследване на човешката комуникация и свързаните с нея разстройства. В този контекст човешката комуникация обхваща всички процеси, свързани с разбирането и възпроизвеждането на устния и писмен език, както и със съответните форми на невербална комуникация.

>

Описание на разстройствата

Разстройства, свързани с речта и езика, които са две от най-сложните и развити области на мозъчната дейност, както и със слуховата, визуалната, когнитивната – включително способността за учене – орално-мускулната, дихателната, поглъщателната и вокалната функция. Разстройствата могат да бъдат прости или сложни, в случаите, когато имаме множествено комуникативно разстройство.

Роля и функция на говорния и езиков терапевт (логопед)

Говорният и езиков терапевт /логопед/ има следните задължения:
1 – Превенция
Логопедът работи на всеки етап за предотвратяване на развитието на комуникативни разстройства чрез:
a) обучение
b) информация
c) провеждане на проверовъчни отсяващи процедури, предназначени за ранно откриване на разстройства при деца и възрастни.
d) всякаква друга дейност, подходяща за клиентите и тяхната среда.

2 – Оценка и диагноза
Оценката изисква задълбочено оценяване на функционалните и другите аспекти на комуникативните способности и промяната, настъпваща в тях, при различните клиенти (които може да са се обърнали към говорния и езиков терапевт по своя инициатива, но е възможно да има и други случаи). Трябва да се вземат предвид специфичните нужди на клиентите и тяхното индивидуално социално обкръжение.
Оценяването е продължителен процес и често включва сътрудничество с други научни дисциплини. Логопедът стига до диагнозата чрез обективни тестове и клинично наблюдение, след което изказва хипотеза за същността и продължението на необходимата интервенция..

3 – Интервенция (терапия)
В случай на комуникативни разстройства терапевтичната намеса може да бъде директна или индиректна. Тя включва терапия, рехабилитация и повторна интеграция към социалния живот, както и ранна интервенция, напътствия и консултации. Терапевтичните дейности имат технически, междуличностни и основни социални измерения.
Говорната и езикова терапия се стреми да доведе клиента до най-високото възможно ниво на функциониране и комуникация, което е подходящо за тяхната социална, образователна и работна среда, за да могат те да постигнат или да поддържат един независим начин на живот. Следователно възрастта не е от значение, тъй като разстройствата могат да се появят на всеки момент от живота на човека и могат да бъдат както еволюционни, така и придобити.
Съществена част от интервенцията е оценката на нейната резултатност.
Когато имаме случай на медицинска патология, интервенцията от страна на логопеда може да бъде допълнена с медицинско лечение. Говорната и езикова терапия също така включва и сътрудничество с други програми в един широк мултидисциплинарен контекст.

Заключение

Говорните и езикови терапевти (логопеди) съчетават научното познание и клинични умения, за да постигнат най-доброто възможно решение на проблемите на техните клиенти. Говорната и езикова терапия е една все по-развиваща се професия на кръстопътя на чистата и приложна наука. Следователно в хода на промяната, която съпътства тази професия, тези указания могат да бъдат ревизирани и променени.
ВИЖ БЕЗПЛАТНИЯ НИ ОНЛАЙН КУРС – Запознаване с приобщаващото образование