Публикации

[embeddoc url=”http://logopedsofia.com/wp-content/uploads/2015/09/rolyata.pdf”]

[embeddoc url=”http://logopedsofia.com/wp-content/uploads/2015/09/Predizvikatelstva.pdf”]


Научни публикации през последните 5 години

• Албена , 2013 – RELATIONSHIP BETWEEN READING SPEED, DISCRIMINATION OF PROSODIAL  MODELS, PHONOLOGICAL AWARENESS AND SPEED OF NAMING

• Албена 2015 – ПРЕДИКТОРИ ЗА ДЕКОДИРАНЕТО НА ДУМИ И РАЗБИРАНЕТО ПРИ ЧЕТЕНЕ В РАННИТЕ ЕТАПИ НА ОГРАМОТЯВАНЕ

Continuum of complexity and structure of phonological awareness by Bulgarian children, – In: 28th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), Athens, 2010, p. 386-391

Фонологичното осъзнаване и бързото назоваване
като предиктори за усвояването на процеса четене
.
– на 10-та Международна научна конференция; “ПРИЛОЖНАТА ПСИХОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ`2011” – ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

Фонологичното осъзнаване в съвременните теории за четенето. – Сп. Специална педагогика, /под печат/.

• Бързо автоматизирано назоваване при деца от 4 до 7 годишна възраст. – сп. Психологични изследвания /под печат/.

• Рима и фонологично познание – втора част /Идеи и насоки за работа с рими/. – Сп. Специална педагогика, 2009, септември, с. 77-87.

Рима и фонологично познание – първа част” /Разпознаване и възпроизвеждане на рими при деца от 4 до 7 годишна възраст/. – Сп. Специална педагогика, 2009, юни, с. 48 – 62.

• Възможности за развитие на фонологичното познание и бързото серийно назоваване в контекста на процеса на ограмотяване. – Сп. Специална педагогика, Декември, 2008, с. 56 – 67.

Хипотезата за двойния дефицит или четене „преди” редовете. – сборник от VІІ Национална конференция на НСЛБ, София, 06-08 март, 2009, с. 219-227

Предизвикателствата на фонологичната теория пред логопедичната практика. – сборник от конгреса ІІІ Национален конгрес на НСЛБ, 25-28.09 2008, Балчик, с. 272 – 285

• Interaction and Trends in the Development of Phonological Awareness and Rapid Serial Naming Among Kindergarten Students, – In: Early Prevention in Children with Verbal communication Disorders. Sovilj, M., Bojanova, V., Skanavis, M., Pantelic, S. (Eds). Belgrade, 2008, p. 225 – 233.

Артикулационни и фонологични нарушения на развитието от гледна точка на логопедичната терапия. Програмата PACT. – сб. Съвременни тенденции в специално-педагогическата и в логопедичната терминология. Под ред на Попзлатева, Ц. и кол., С., 2008, с.201 – 210.

Фактори за стимулиране на правилна говорна продукция. – Сп. “Специална педагогика”, 2005, юни, с. 67-84.

Ролята на нарушената артикулация в развитието на фонологичното осъзнаване

Участия в научни конференции и конгреси

 

22-26 август, Атина, 28 конгрес на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP- International Association of Logopedics and Phoniatrics)

25-28.09 2008 , Балчик,ІІІ национален конгрес на НСЛБ, участие с „Предизвикателствата на фонологичната теория пред логопедичната практика”,публикувано в сборника от конгреса

26-28.09.2008, NBU- Bulgaria; Shtereva, K. (2008), Interaction and Trends in the Development of Phonological Awareness and Rapid Serial Naming Among Kindergarten Students, ІІ European Congress of Early Prevention in Children with Communication Disorders

06-07.03 2007, Научна конференция на катедра Специална педагогика към СУ „Климент Охридски” на тема „Съвременни тенденции в специално – педагогическата и логопедична терминология”, с участие ”Артикулационни и фонологични нарушения на развитието от гледна точка на логопедичната терапия. Програмата PACT”, материалът е публикуван в сборник към конференцията издаден през 2008

20-23 май, 2004, Сборник материали от юбилейната конференция на Държавен логопедичен център- София, с публикацията: “Една ”торба“ синтаксис или практическо приложение на тест SCT”

28- 30.11 2003г., ІІ конгрес по логопедия и фониатрия, София, с материала: “Фактори, асоциирани с говорното стимулиране”

май, 2002, Национална конференция по логопедия и фониатрия, гр. Балчик, с материала: «Вербални и визуални метафори при езикови нарушения».
Първа национална конференция по логопедия и фониатрия София, 29-31 октомври 1999, с материала: “ Терапия при ларингеална хиперфункция. Какво можем да направим в логопедичния кабинет? ”

 

 

[embeddoc url=”http://logopedsofia.com/wp-content/uploads/2015/09/rolyata.pdf”]

[embeddoc url=”http://logopedsofia.com/wp-content/uploads/2015/09/Predizvikatelstva.pdf”]