Екип

д-р Катерина Щерева

 

Образование и референции: Катерина Щерева е доктор по логопедия и главен асистент в СУСв. Климент Охридски”. Тя е взела участие в редица научни конференции, семинари и конгреси. Има публикации в известни български и международни издания. Научните й интереси са насочени към ранната диагностика и терапия на детското говорно и езиково развитие и превенция на дислексия. Член е на Световната асоциация по логопедия и фониатрия (IALP – International Association of Logopedics and Phoniatrics); участник в конгреси на Постоянния комитет за връзка между логопедите и ортофонистите от Европейския съюз (CPLOL); член е на НСЛБ Национално сдружение на логопедите в България.

Автор е на монографията ФОНОЛОГИЧНООСЪЗНАВАНЕ НА ДЕЦАТА /ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИСЛЕКСИЯ/“. Книгата отразява назрялата необходимост в съвременната българска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване на децата особено в критично важния период от 4 до 7-годишна възраст, както и на връзката му с усвояването на процеса четене и проявите на нарушения в тази област (дислексия).

Автор е на Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца от 4 до 7 години /КТФО 4-7/

/КТФО/ ЗА ДЕЦА ОТ 4 ДО 7 ГОДИНИ е тест за изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето и писането при децата. Той включва 16 (шестнадесет) субтеста, отнасящи се до фонологичното осъзнаване, и 2 (два) – до бързото серийно назоваване. Методите на изследване включват: набор от пет вида задачи на фонологичното осъзнаване – рима, класифициране на звукове в две измерения (идентификация и категоризация), сливане, сегментиране и манипулиране; два начина на отговор – чрез „разпознаване” и чрез „възпроизвеждане”; фонологични равнища – дума, сричка, фонема; представяне на задачите – вербално и чрез картини;  фонемна позиция –  начало, среда, край; фонологични характеристики – разнообразие от фонеми, фонемни комбинации, срички, лексикални и изреченски структури.

 

Тестовият комплект съдържа:

КТФО 1-ва част – 130 илюстрирани страници;

КТФО 2-ра част – 102 илюстрирани страници;

Тест за бързо серийно назоваване – цветове;

Тест за бързо серийно назоваване – предмети;

Ръководство към теста;

Бланка 1 и Бланка 2  за отчитане на резултатите от изследването;

 

Статистически данни:

Индексите на надеждност на теста (Cronbah α) са много добри и варират в диапазон от α=0,70 до α=0,93.

Тестът може да се прилага, както следва:

  1. За да се вземе решение относно нивото на развитие на фонологичното осъзнаване и скоростта на серийно назоваване на деца във възрастта от 4 до 7 години.
  2. С диагностични цели при преценка на риск от дислексия.
  3. С терапевтични цели за индивидуализация при планиране на програми за развитие на фонологичното осъзнаване.
  4. За оценка ефективността на провеждано обучение в логопедичен кабинет или в малки терапевтични групи във връзка с превенция на дислексия.
  5. За планиране на терапевтични интервенции при вече установени нарушения в писмената форма на реч.

Тест


КУПИ >